Estatuts

(Aprovats per l’Assemblea General de la SCATERM el dia 17 de novembre de 2011).

Document en PDF

Preàmbul

L’Associació Catalana de Terminologia (ACATERM), fundada el 15 de febrer de 2002, que tenia el número 27152 del Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, fou acceptada com a societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) per l’acord del Ple d’aquesta institució de data 21 de gener de 2008.

Arran d’aquesta integració, i d’acord amb la normativa interna de l’IEC, l’ACATERM es va dissoldre legalment el 29 de maig de 2008 per acord de l’Assemblea General extraordinària convocada a aquest efecte, i es constituí en una filial adscrita a la Secció Filològica amb la nova denominació de Societat Catalana de Terminologia (SCATERM).

Així doncs, la Societat Catalana de Terminologia es dotà d’aquests Estatuts d’acord amb els Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans, que foren aprovats en el Ple del dia 22 de gener de 2001, i d’acord amb el Reglament de règim interior d’aquesta mateixa institució, que fou aprovat en el Ple del dia 8 d’abril de 2002.

Posteriorment, la SCATERM ha modificat i ha afegit diversos articles per tal d’adequar els Estatuts a les necessitats que han anat apareixent. El text actual ha estat ratificat en el Ple de l’Institut del dia 4 de juny de 2012.

 

Article 1. Finalitat 

La Societat Catalana de Terminologia (SCATERM), filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció Filològica, té per finalitat afavorir la difusió de la terminologia en llengua catalana en els àmbits científics i tècnics, constituir una plataforma per a la promoció del reconeixement i la professionalització de l’àmbit de la terminologia i promoure la provisió i l’intercanvi d’informació sobre les activitats terminològiques entre usuaris i professionals de la terminologia. Així mateix, té per objectiu coŀlaborar amb la Secció Filològica i amb els altres estaments de l’Institut en els treballs i els debats relacionats amb la terminologia propis d’aquesta institució.

 

Article 2.Règim jurídic

La Societat Catalana de Terminologia es regeix per aquests Estatuts i el Reglament que el desenvolupa, pels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans i pel Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

Article 3. Domicili

El domicili de la Societat Catalana de Terminologia és el de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

Article 4. Àmbit d’actuació i llengua pròpia

1. La Societat Catalana de Terminologia desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalanes.

2. El català és la llengua pròpia de la Societat i la que s’usa normalment en tots els seus actes i publicacions. Les excepcions a aquesta norma general han d’ésser aprovades per la Junta Directiva.

 

Article 5. Òrgans de govern

Els òrgans de govern de la Societat Catalana de Terminologia són l’Assemblea General i la Junta Directiva.

 

Article 6. L’Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la Societat Catalana de Terminologia i és integrada, amb igualtat de drets, per tots els socis i sòcies que hi assisteixen. Ordinàriament, s’ha de reunir un cop l’any com a mínim, dins dels mesos compresos entre gener i juny, ambdós inclusivament, per a aprovar la gestió econòmica, el programa d’activitats i, quan escaigui, elegir la Junta Directiva. El president o presidenta de la Junta Directiva o un terç dels socis i sòcies poden convocar una assemblea general extraordinària quan ho considerin convenient.

 

Article 7. La Junta Directiva

1. La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i administració de la Societat Catalana de Terminologia, i actua d’òrgan executiu de l’Assemblea. La Junta Directiva consta de Presidència, Vicepresidència, Secretaria, Tresoreria i un màxim de vuit vocalies. Cada vocalia ha de tenir un àmbit de responsabilitat definit.

2. Els càrrecs de la Junta Directiva són quadriennals i reelegibles una sola vegada consecutiva en el càrrec o càrrecs que hagi ocupat cada membre durant el darrer mandat; l’elecció de cada membre de la Junta és vàlida amb la meitat dels vots de l’Assemblea General en ple. La Junta Directiva es renova completament cada quatre anys, independentment del temps que faci que hi és cada membre de la Junta.

3. El president o presidenta i el vicepresident o vicepresidenta representen l’autoritat de la Societat per delegació; el primer o primera assisteix amb veu i, quan escau, vot a les reunions de la Secció Filològica i als plens de l’IEC d’acord amb els Estatuts i el Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans, és membre de la Comissió de Societats Filials i té l’obligació d’informar, d’acord amb el delegat o delegada de l’IEC, la Secció Filològica de les activitats i el funcionament de la Societat.

4. El secretari o secretària és responsable del funcionament de les activitats científiques de la Societat i té l’obligació de notificar al Consell Permanent de l’IEC el programa mensual de les activitats en qüestió i els canvis que es produeixin en la Junta Directiva. En acabar cada curs, és competència del secretari o secretària elaborar una memòria anual d’activitats, la qual s’ha de trametre a la Secretaria General de l’IEC per mitjà de la Secció Filològica.

5. El tresorer o tresorera gestiona les finances de la Societat i en dona compte a l’Assemblea General.

6. Les persones que ocupen les vocalies, a més de l’àrea de responsabilitat concreta que tenen assignada, coŀlaboren en les altres tasques de la Junta segons llur capacitat i disponibilitat.

7. Si durant un mandat es produeix alguna vacant en la Junta Directiva, la provisió d’aquesta pertoca al president o presidenta, i la durada del nou càrrec no pot excedir la part encara no transcorreguda del mandat del membre substituït.

 

Article 8. El delegat o delegada de l’IEC

1. Una persona membre numerària o emèrita de l’IEC, elegida per la Secció Filològica i ratificada pel Ple, actua de delegada de l’IEC a la Junta Directiva de la Societat i vetlla per la qualitat científica de les publicacions i els actes de la Societat.

2. El delegat o delegada de l’IEC, que actua de nexe entre l’IEC i la Societat, ha d’ésser convocat a les reunions de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Terminologia.

 

Article 9. El Comitè de Publicacions

La Junta Directiva ha de designar el Comitè de Publicacions, integrat per un nombre reduït de membres, el qual, d’acord amb les normes establertes per la dita Junta i amb el beneplàcit del delegat o delegada de l’IEC, ha de tenir cura, en tots els aspectes, de les publicacions de la Societat.

 

Article 10.Membres

1. Són membres de la Societat Catalana de Terminologia els fundadors i els que siguin admesos com a socis i estiguin al corrent dels pagaments de quota.

2. Tots els membres de la Societat tenen els drets i deures que els reconeixen aquests Estatuts i el Reglament que el desenvolupa.

3.  Els socis poden ésser individuals (persones físiques) o coŀlectius (persones jurídiques).

4. La qualitat de soci o sòcia, a més de voluntàriament, es perd si la Junta Directiva accepta la petició del tresorer o tresorera en aquest sentit amb relació a un membre que faci tres anys que no paga la quota.

 

Article 11. Grups de treball, seccions i comissions 

La Societat Catalana de Terminologia pot organitzar els grups de treball, les seccions i les comissions que consideri convenients per a assolir els objectius que fixen aquests Estatuts.

 

Article 12.El socis coŀlectius

1. Els socis coŀlectius de la SCATERM han de designar, com a màxim, quatre persones representants davant la SCATERM entre els membres que integren el soci coŀlectiu, i n’han de facilitar les dades a la Junta Directiva de la SCATERM mitjançant el formulari corresponent.

2. Cada soci coŀlectiu ha de designar una persona portaveu entre les quatre persones que el representen, la qual actua com a persona de contacte entre la SCATERM i el soci coŀlectiu. Atesa la naturalesa coŀlegiada del vot dels socis coŀlectius, la persona portaveu és l’única que pot votar en les assemblees, per bé que pot delegar el vot en un altre dels representants mitjançant un escrit adreçat al president o presidenta de la Societat.

3. Només les persones representants poden arribar a formar part de la Junta Directiva de la SCATERM.

4. Els socis coŀlectius poden canviar les persones representants sempre que vulguin, i ho han de comunicar per escrit a la Junta de la SCATERM. És important que els socis coŀlectius, si escau, actualitzin la llista de persones representants abans de les assemblees en què s’hagi de renovar la Junta Directiva.

5. Cada soci coŀlectiu disposa de quatre inscripcions gratuïtes als actes de la SCATERM que són de franc per als socis, de les quals en poden fer ús no solament les persones representants, sinó també qualsevol altre membre del soci coŀlectiu. Abans de la data en què s’ha de dur a terme l’acte, la persona portaveu del soci coŀlectiu ha d’autoritzar les persones que gaudiran d’inscripció gratuïta, ja que altrament s’hi podrien inscriure sense coneixement de la persona portaveu.

6. Totes les persones representants són incloses en la llista de distribució de correu electrònic de la SCATERM. 

 

 Article 13. Recursos de la Societat

Constitueixen recursos de la Societat Catalana de Terminologia:

a) Recursos ordinaris: les quotes dels socis i sòcies i les aportacions de l’IEC.

b) Recursos extraordinaris: les subvencions o els donatius concedits per entitats o particulars, i els béns mobles o immobles de tota mena que, per qualsevol motiu, passin a formar part de la Societat.

 

Article 14. Reglament de règim interior

El Reglament de règim interior, aprovat per l’Assemblea General, regula el funcionament de la Societat Catalana de Terminologia en allò que no determinen aquests Estatuts.

 

Article 15.Dissolució de la Societat

1. La dissolució de la Societat Catalana de Terminologia ha d’ésser proposada per la Junta Directiva per unanimitat, o bé a petició d’un terç de les persones membres de la Societat.

2. L’acord de dissolució s’ha de prendre en una assemblea general extraordinària, però no pot tenir efecte mentre quinze membres acordin continuar la Societat.

3. Perquè la dissolució sigui efectiva, s’ha de proposar formalment a la Secció Filològica, ha d’ésser dictaminada favorablement pel Consell Permanent de l’IEC i ha d’ésser aprovada pel Ple de l’IEC per majoria absoluta.

4. En cas de dissolució, el patrimoni existent i la documentació de la Societat passen a integrar-se a l’IEC.

 

Article 16. Reforma dels Estatuts

Aquests Estatuts es poden reformar en una assemblea general convocada a aquest efecte. Perquè la reforma sigui vàlida, cal que obtingui el vot favorable de les dues terceres parts dels membres assistents i que sigui ratificada pel Ple de l’IEC, d’acord amb el que estableixen els Estatuts i el Reglament de règim interior d’aquesta institució.

 

Disposició transitòria

1. En la primera reunió de l’Assemblea General convocada després de l’aprovació d’aquests Estatuts s’han de renovar tots els càrrecs de la Junta Directiva tal com estableix l’article 7.2, independentment de la durada del mandat dels membres que en fan part en el moment d’aprovar aquesta modificació dels Estatuts.

2. Per a aquesta primera renovació, no es tindrà en compte l’últim mandat en el còmput de temps dels càrrecs de la Junta.

 

(Aquests Estatuts han estat aprovats per l’Assemblea General de la SCATERM el dia 17 de novembre de 2011 i ratificats pel Ple de l’IEC el dia 4 de juny de 2012)