Història

HISTÒRIA DE LA SCATERM

La redacció d’aquesta sinopsi històrica de la Societat Catalana de Terminologia ha estat a cura de Lourdes Pascual, amb la coŀlaboració de Josep M. Mestres, pel que fa al període comprès entre el mes de maig del 2001 i el 31 d’agost de 2009, i de Judit Freixa, pel que fa als fets esdevinguts a partir del setembre del 2009.

Sumari

 I. Curs acadèmic 2000-2001 (18.5.2001-31.8.2001)
1. La proposta de creació de l’ACATERM
 II. Curs acadèmic 2001-2002 (1.9.2002-31.8.2002)
2. La Comissió Gestora
2.1. L’Assemblea Constituent de l’ACATERM
3. La primera Junta Directiva
3.1. L’Assemblea General ordinària del 2002
 III. Curs acadèmic 2002-2003 (1.9.2002-31.8.2003)
3.2. Aparició del número 0 del Butlletí
3.3. I Jornada de Terminologia i Traducció
3.4. Activitats de representació
 IV. Curs acadèmic 2003-2004 (1.9.2003-31.8.2004)
3.4. Activitats de representació (continuació)
3.5. L’Assemblea General ordinària del 2004
3.6. Designació de Salvador Reguant com a president d’honor de l’ACATERM
3.7. Aparició del número 1 del Butlletí electrònic
4. La segona Junta Directiva
4.1. II Jornada de l’ACATERM: «Terminologia i estandardització científica»
4.2. Activitats de representació
4.3. Proposta de creació d’una revista científica
 V. Curs acadèmic 2004-2005 (1.9.2004-31.8.2005)
4.4. Inauguració del lloc web de l’ACATERM
4.5. Aparició d’un número únic del Butlletí Electrònic de Notícies
4.5. Inici de les gestions per a esdevenir societat filial de l’IEC
4.6. Constitució del primer de equip de treball per a la creació de la revista Terminàlia
4.7. Activitats de representació
4.8. L’Assemblea General ordinària del 2005
4.9. III Jornada de l’ACATERM: «Terminologia i consum: etiquetatge i publicitat de productes alimentaris»
5. La tercera Junta Directiva
5.1. Coŀlaboració en la V Escola Internacional de Terminologia
 VI. Curs acadèmic 2005-2006 (1.9.2005-31.8.2006)
5.2. Presentació d’un butlletí electrònic que no tingué continuïtat
5.3. L’Assemblea General ordinària dle 2006
5.4. IV Jornada de l’ACATERM: «Terminologia i traducció (2): la traducció de productes informàtics»
6. La quarta Junta Directiva
 VII. Curs acadèmic 2006-2007 (1.9.2006-31.8.2007)
6.1. I Seminari de Tardor de l’ACATERM: «Nou marc teòric i conseqüències per al treball terminològic»
6.2. Aparició del segon Butlletí Electrònic de Notícies de l’ACATERM
6.3. L’Assemblea General ordinària del 2007
6.4. V Jornada de l’ACATERM i II Jornada de Terminologia i Serveis Lingüístics: «Nous reptes dels professionals en la comunicació especialitzada »
6.5. Col·laboració en la VI Escola Internacional de Terminologia
7. La cinquena Junta Directiva
VIII. Curs acadèmic 2007-2008 (1.9.2007-31.8.2008)
7.1. La doctora M. Teresa Cabré i Castellví rep el Premi Eugen Wüster 2007
7.2. II Seminari de Tardor de l’ACATERM: «Tecnologia per al treball en terminologia»
7.3. Activitats de representació
7.4. Incorporació de l’ACATERM a l’Institut d’Estudis Catalans com a societat filial
7.5. Canvi de denominació de l’associació, a petició de la Secció Filològica de l’IEC
7.6. Publicació de les actes de la V Jornada de l’ACATERM i II Jornada de Terminologia i Serveis Lingüístics
7.7. VI Jornada de l’ACATERM: «Terminologia de la gastronomia i l’enologia»
7.8. L’Assemblea General ordinària del 2008
7.9. L’Assemblea General extraordinària del 29 de maig de 2008
8. La sisena Junta Directiva (la primera de la SCATERM)
IX. Curs acadèmic 2008-2009 (1.9.2008-31.8.2009)
8.1. El nou lloc web corporatiu
8.2. L’Assemblea General extraordinària del 19 de febrer de 2009
8.3. III Seminari de Terminologia: «El programa Terminus, una eina de gestió terminològica integral»
8.4. El nou disseny de la capçalera del Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia
8.5. Reorganització de càrrecs de la sisena Junta Directiva
8.6. Col·laboració en la VII Escuela Internacional de Verano de Terminología