Reglament de règim interior

(Aquest Reglament de règim interior ha estat aprovat per l’Assemblea General de la SCATERM el dia 17 de novembre de 2011)

Document en PDF

 

Capítol 1

Objecte del Reglament

 

Article 1.Objecte
L’objecte d’aquest Reglament de règim interior és regular el funcionament de la Societat Catalana de Terminologia en tot allò que no estableixen els seus Estatuts.

Capítol 2

Membres de la Societat

Article 2.Classes de socis

 Els membres de la Societat Catalana de Terminologia es classifiquen en socis individuals i socis coŀlectius.

Article 3.El socis individuals
Els socis individuals són persones físiques, majors d’edat, vinculades a àmbits relacionats amb la terminologia.

Article 4.Els socis coŀlectius
1. Els socis coŀlectius són persones jurídiques l’àmbit de treball de les quals està relacionat amb la terminologia.

2. Els socis coŀlectius són representats en la Societat per la persona física en qui ha delegat expressament la persona jurídica.

Article 5.Tràmit d’admissió

1. Les persones i els coŀlectius que volen formar part de la Societat Catalana de Terminologia ho han de soŀlicitar a la Junta Directiva per escrit, la qual ha d’examinar la soŀlicitud i ha de comunicar per escrit a la persona física o jurídica interessada la decisió que ha pres.

2. Si la Junta Directiva denega l’alta, n’ha d’explicar els motius a la persona interessada, la qual pot recórrer davant de l’Assemblea General.

Capítol 3

Tasques de la Societat

Article 6.Període anual d’activitats

Les tasques de la Societat Catalana de Terminologia —que consisteixen bàsicament en sessions científiques, publicacions, organització de treballs de seminari, cursos, etc.— es desenvolupen, principalment, des del mes d’octubre fins al mes de juny, sens perjudici que es puguin organitzar activitats en altres èpoques de l’any.

Capítol 4

L’Assemblea General

Article 7.Constitució

Les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, queden vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorren, presents o representats, la meitat més un dels socis. Altrament, queden constituïdes en segona convocatòria mitja hora més tard de l’hora prevista d’inici, sigui quin sigui el nombre de socis concurrents.

Article 8.Convocatòria

1. L’Assemblea General és convocada per la Junta Directiva mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, i el lloc, la data i l’hora de la reunió.

2. La convocatòria s’ha de comunicar, com a mínim, quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit enviat a l’adreça postal o electrònica que consta en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir la Societat.

Article 9.Representació

En les reunions de l’Assemblea General correspon un vot a cada soci individual i quatre vots a cada soci coŀlectiu.

Article 10.Delegació de vot

El soci o sòcia que vulgui delegar la representació en un altre soci o sòcia ho ha de fer mitjançant un poder escrit degudament signat, que s’ha de lliurar al president o presidenta abans de començar l’Assemblea General.

Article 11.Vot qualificat

Per a adoptar acords sobre la separació de membres, la modificació dels Estatuts o la dissolució de la Societat, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts de les persones assistents a l’Assemblea General convocada a aquest efecte.

Capítol 5

La Junta Directiva

Article 12.Reunions

1. La Junta Directiva es reuneix, com a mínim, un cop cada sis setmanes, excepte els mesos de juliol i agost, i sempre que ho disposi el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia o quan ho soŀliciti la tercera part dels seus components.

2. L’assistència a les reunions de la Junta Directiva és obligatòria. En cas de no poder-hi assistir, el membre de la Junta ho ha de comunicar al president o presidenta, que ho ha de fer saber a la resta de membres de la Junta.

3. En el cas que algun membre, a judici dels seus companys o companyes de Junta, manifesti mostres clares d’absentisme, pot ésser remogut del càrrec i substituït per la Junta Directiva amb caràcter interí, fins a les eleccions reglamentàries immediates següents. S’ha de procedir de la mateixa manera per a reemplaçar el membre que deixi de pertànyer a la Junta per dimissió o renúncia justificades.

Article 13.Funcions

Correspon a la Junta Directiva:

      a) Convocar i fixar la data de reunió de l’Assemblea General.

      b) Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades per l’Assemblea General i les que són pròpies de la Societat.

      c) Redactar els balanços i pressupostos, regular el règim econòmic de la Societat i l’organització administrativa d’aquesta, i proposar a l’Assemblea les quotes que s’estimin apropiades.

      d) Admetre i donar de baixa els membres de la Societat de la manera prevista per aquest Reglament.

      e) Interpretar els Estatuts i el Reglament de règim interior de la Societat i vetllar perquè es compleixin.

      f) Exercir totes les funcions que no estan expressament assignades a l’Assemblea General, d’acord amb els Estatuts i aquest Reglament de règim interior.

Article 14. Elecció de la Junta Directiva

1. La convocatòria d’Assemblea General per a l’elecció de la Junta Directiva ha d’ésser tramesa per la Junta Directiva sortint a cadascun dels socis de la Societat amb un mínim d’un mes d’antelació a la data de la celebració. La convocatòria ha d’especificar el lloc, el dia i el període per a dur a terme la votació.

2. Les candidatures presidencials per als càrrecs de la Junta Directiva es poden presentar a la seu de la Societat, mitjançant un escrit adreçat al president o presidenta, fins a vint dies abans de la data de les eleccions, i han de constar, com a mínim, dels càrrecs següents: president o presidenta, vicepresident o vicepresidenta, secretari o secretària i tresorer o tresorera. Aquestes candidatures han d’anar avalades amb la signatura de tres altres socis individuals o coŀlectius, com a mínim.

3. Els candidats a vocal no necessiten aval i se’n poden presentar tants com vulguin, però només poden sortir elegits un màxim de vuit, tal com estableix l’article 7.1 dels Estatuts.

4. La relació de candidats s’ha de trametre immediatament als socis juntament amb els programes de les candidatures presidencials. Les candidatures presidencials tenen dret a una còpia de la llista de socis i dels seus domicilis certificada pel secretari o secretària amb el vistiplau del president o presidenta.

5. La mesa electoral és formada pel president o presidenta, el secretari o secretària de la Junta Directiva sortint (sempre que no es presentin a la reelecció, cas en el qual han d’ésser substituïts per altres membres de la Junta) i dos socis de la Societat designats per sorteig (sempre que no es presentin a les eleccions). Les candidatures presidencials poden designar interventors, que s’han d’incorporar a la mesa.

6. La votació es pot fer personalment, acudint al lloc designat durant el període de votació, i acreditant la pertinença a la Societat, o per correu. La votació per correu ha de seguir els tràmits establerts per l’article 15 d’aquest Reglament.

7. En el moment de procedir a la votació, s’han de votar, en primer lloc, les candidatures presidencials, i, a continuació, tots els candidats a vocal conjuntament, entre els quals sortiran elegits els qui obtinguin més vots entre els presentats per a cobrir el nombre de vocalies existents fins aleshores.

Article 15.Vot per correspondència

1. En les votacions en què s’han d’elegir els membres de la Junta Directiva, els socis poden votar per correspondència.

2. El soci o sòcia que vulgui votar per correspondència ha de fer arribar el seu vot a la Junta Directiva, com a màxim, el dia abans de l’Assemblea. En aquest cas, s’ha d’introduir la papereta de votació en un sobre en blanc on consti «Eleccions a la Junta Directiva», que s’ha de trametre dins un altre sobre, amb remitent signat pel membre de la Societat que vota, i s’ha d’adreçar a la Secretaria de la Societat Catalana de Terminologia (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona).

Article 16.Escrutini de la votació

1. En acabar el període de votació establert pels articles 14 i 15 d’aquest Reglament, el president o presidenta de la mesa obre els sobres exteriors dels vots per correu; un cop comprovats en el cens de socis, introdueix dins l’urna els sobres interiors amb el vot secret. Després de l’escrutini, la mesa aixeca acta del resultat de la votació i s’encarrega d’enviar-la a tots els socis.

2. La nova Junta Directiva resultant de l’escrutini ha de prendre possessió dels càrrecs corresponents dins els cinc dies següents a la votació.

Capítol 6

Modificació del Reglament de règim interior 

Article 17.Quòrum de modificació

Aquest Reglament pot ésser modificat amb l’aprovació de la meitat més un dels membres assistents a l’Assemblea General extraordinària convocada a aquest efecte.