Pràctiques a TermCoord

La Unitat de Coordinació Terminològica de la Direcció General de Traducció del Parlament Europeu (TermCoord) ofereix estades en pràctiques per a estudiants de grau, graduats i postgraduats amb estudis relacionats amb la terminologia, la traducció, la lingüística, l’enginyeria lingüística i la tecnologia de la informació. En aquestes estades es treballa en la gestió de la base de dades IATE, en l’extracció automàtica de terminologia i en la terminologia d’àmbits específics, entre altres coses.

S’ofereixen dos tipus de pràctiques: les remunerades (que solen tenir una durada de cinc mesos) i les no remunerades (de tres mesos). En el document Traineeships in the European Parliament es pot veure informació sobre totes les modalitats de pràctiques que ofereix el Parlament Europeu, tant si són de tipus lingüístic com d’altres tipus, i els períodes per a la presentació de sol·licituds (en línia) i la realització de les pràctiques.

Miquel-Àngel Sànchez-Fèrriz
Vocal de Publicacions de la SCATERM

Glossary Links

La Unitat de Coordinació Terminològica del Parlament Europeu (TermCoord) s’encarrega del manteniment de la base de dades IATE (comentada en el Butlletí, núm. 2) i de facilitar tota la documentació i recursos necessaris per al treball terminològic. Una de les eines que ofereix és Glossary Links, que, tal com s’explica en el seu blog, es una eina que permet seleccionar glossaris en línia (en sentit ampli) continguts en la base de dades del grup TermCoord.

035-glossarylinks
Així, si, posem per cas, fem la cerca de glossaris de medi ambient que contenen el català, obtenim dos resultats, als quals podem accedir fent clic en el títol:Glossary Links no permet fer cerques al contingut dels glossaris, sinó únicament seleccionar els glossaris que, per la temàtica (category), pel títol (keywords) o pels autors o editors (source), poden ser de l’interès dels usuaris. També permet seleccionar les llengües (fins a un màxim de tres) que han de ser presents en els glossaris.

035-glossarylinks2

Àngels Egea
Serveis Lingüístics de la UB
Vocal del Butlletí de la SCATERM

Le grand dictionnaire terminologique

En aquest número del Butlletí s’ha fet referència en diverses ocasions a Le grand dictionnaire terminologique(GDT): a «Les cròniques», a «El terme és notícia…» i a les «Novetats», a propòsit de la publicació del Vocabulari panllatí de les pneumopaties professionals. Aquest vocabulari és un projecte de la Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter) que ha coordinat l’Oficina Quebequesa de la Llengua Francesa (OQLF), raó per la qual els termes s’han introduït al GDT, des d’on podeu consultar-los a partir de qualsevol de les llengües d’equivalència (consulteu, per exemple, el terme antracosi).

El GDT és el banc de dades terminològiques de l’OQLF, que conté fonamentalment correspondències terminològiques entre l’anglès i el francès, però també pot contenir equivalències cap a altres llengües romàniques si algun organisme competent n’ha aportat la informació necessària.

La funció i característiques del GDT són similars a les del Cercaterm del Termcat; és a dir, en tots dos casos es tracta de bases de dades terminològiques que tenen l’objectiu d’assegurar la implantació d’una terminologia correcta en la llengua del país i que tenen el suport dels òrgans de govern respectius per a poder dur a terme aquesta tasca.

Per als lingüistes i terminòlegs catalans, és interessant de tenir en compte aquest recurs, perquè les solucions proposades per al francès poden ser útils per a trobar alternatives denominatives catalanes, especialment quan es tracta d’evitar un manlleu o un calc de l’anglès.

Àngels Egea
Serveis Lingüístics de la UB
Vocal del Butlletí de la SCATERM

Cuina lingüística per a químics

La Cuina lingüística per a químics és un web que els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona han elaborat amb l’objectiu de contribuir a millorar la qualitat lingüística dels textos científics en català en qualsevol de les branques de la química. És un recurs que ha nascut molt vinculat al Masterquímica —activitat que la Comissió de Dinamització Lingüística organitza a la Facultat de Química des de fa vuit anys per divulgar en català els treballs de laboratori i de recerca dels màsters d’alumnes de la Facultat de Química i en què des de fa tres anys es premien els pòsters més ben valorats, tenint en compte l’estructura, la capacitat de comunicació i la qualitat lingüística.

La Cuina lingüística per a químics és un web que bàsicament conté enllaços, tant a recursos propis (és a dir, elaborats pels Serveis Lingüístics de la UB ) com a pàgines externes (Termcat, IEC, altres universitats, obres de referència de química en català, etc.).

S’organitza en quatre apartats:

•  Utillatge: inclou apunts terminològics bàsics de química i eines per redactar i per cercar informació lingüística, a través del portal Vocabulària.

•  Productes de temporada: és l’apartat en què es recull material per ajudar a preparar una exposició oral, un resum o un pòster, a través del CUB i de l’Argumenta.

•  Receptes senzilles: s’hi pot trobar informació sobre nomenclatura, l’ús de símbols o normativa sobre puntuació, entre d’altres. L es receptes estan redactades en forma de recomanacions o petits comentaris sobre els aspectes que sembla que resulten més dubtosos, o que habitualment s’han de corregir en els textos de química, perquè d’una manera ràpida i senzilla es puguin detectar i millorar.

•  Per a gurmets: inclou enllaços a obres de referència, portals d’interès i altres recursos per aprofundir en qüestions de llengua, etc.

Núria Castells (Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona)

Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic (ACCLC)

El web de l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic té un interès especial per als terminòlegs. Des de la seva pàgina principal es pot accedir a tres documents amb interès terminològic dins de l’àmbit científic, en general, i de les ciències de la salut, en particular. Aquests documents són el Vocabulari internacional de metrologia, versió revisada pel TERMCAT, un document sobre la nomenclatura i les unitats de mesura recomanades internacionalment per a les anàlisis realitzades als laboratoris clínics, i un manual d’estil que recull consells per a un ús apropiat dels termes propis de les ciències de la salut i les seves diverses branques.

Xavier Fuentes Arderiu (Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic)

NCBI GENE

El National Center for Biotechnology Information (NCBI) és una important institució científica dels EUA, fundada el 1988, que constitueix un recurs d’informació molt important en les àrees de la biologia molecular i la bioinformàtica. És ben coneguda la seva base de dades de genoma seqüenciat GenBank i el seu programa BLAST, d’importància cabdal en l’àmbit de la bioinformàtica.

Una de les moltes eines en línia que ofereix aquesta institució és Gene, un cercador de gens de múltiples espècies.

La nomenclatura dels gens és complexa, de vegades divergent entre espècies o gens diferents, i sovint la informació nomenclatural que poden necessitar consultar els professionals de la llengua està fragmentada en múltiples cercadors i bases de dades en línia, que poden ser difícils de conèixer per a una persona que no està implicada en el món de la recerca i la biologia moleculars. A Gene, a partir del nom d’un gen es pot obtenir informació sobre la nomenclatura d’aquest gen en diverses espècies, amb enllaços a informació més detallada. Simplement, heu de cercar pel nom i us apareixerà una llista amb els símbols i els noms per a cada espècie. A més, podeu cercar pel nom, pel símbol, pel cromosoma, pel codi d’enzim i, encara, per altres possibilitats.

En el web mateix hi ha tot un seguit d’enllaços a altres eines de cerca complementàries i igualment útils, com ara la base de dades de proteïnes. Un web molt útil, en definitiva, per a resoldre dubtes pel que fa a un tema tan complex.

Ricard Roca (Societat Catalana de Biologia)